th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ผู้อำนวนการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี นายศุภกฤต โอ่งเคลือบ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดจันทบุรี
(28-10-2562)

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายประสงค์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้อำนวนการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี นายศุภกฤต โอ่งเคลือบ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดจันทบุรีตรวจพื้นที่การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตามโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัยของจังหวัดจันทบุรี (งบ ๒๐๐ ล้าน) โดยมี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ ร่วมตรวจสอบการขออนุญาต


เอกสารแนบ:


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg