th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

สพบ.5ประชุมรับฟังความคิดเห็นก่อนการขุดลอกร่องน้ำคลองยายม่อม จังหวัดตราด
(21-10-2562)

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายปรารถนา ตะเพียนทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มอบหมายนายสมปอง มีกุล หัวหน้างานอำนวยการฯและเจ้าหน้าที่ สบ.5 จัดประชุมและรับฟังความคิดเห็นก่อนการขุดลอกร่องน้ำคลองยายม่อม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ณ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมี นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ สมาชิกสภาจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแหลมงอบ นายประกาศิต รมยานนท์. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 นายวิระฉัตร ลีละกุล รก.ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดและผู้ใช้ร่องน้ำ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน ด้วยการขุดลอกร่องน้ำคลองยายม่อม ร่องนอกและร่องในจะดำเนินการขุดลอกในปีงบประมาณ 2563 จึงมีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อซักถาม ลงพื้นที่ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรวบรวมข้อมูลปริะกอบการวางแ ผนงานให้ตรงความต้องการของชุมชนซึ่งผู้ร่วมประชุมทั้งหมดเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการขุดลอก

 

 


เอกสารแนบ:


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg