Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 20/2557 กรมเจ้าท่า กำหนดแผนปฏิบัติและวางมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
(10-04-2557)

สามารถร้องเรียนการให้บริการต่างๆได้ที่ สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 20/2557