th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 14.2562 เรื่อง ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 54/2562 เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางลำพู เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว
(22-04-2562)

เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จพระราชดำเนินประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งกองทัพเรือ ได้รับผิดชอบถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางน้ำในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และจะทำการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบการจราจรทางน้ำ ในวันซักซ้อมและวันพระราชพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะ “เจ้าท่า”  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2520 จึงประกาสกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา  และคลองบางลำพู เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 14.2562.pdf