th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ เรื่อง ปิดระบบการสอบความรู้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพประจำปี พ.ศ. 2562
(17-04-2562)


เอกสารแนบ:


ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ ปิดระบบสอบฯ.pdf