Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 13/2562 กรมเจ้าท่า ดำเนินการภายใต้ “โครงการมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”
(27-03-2562)

กรมเจ้าท่า ดำเนินการภายใต้ โครงการมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

         

          ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมโดยให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์

          สืบเนื่องจากระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการนำพลาสติกและโฟมมาใช้มากขึ้นในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ จากสถิติพบว่า ปี 2560 มีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว จำนวน 45,000 ล้านใบ/ปี โฟมบรรจุอาหาร จำนวน 6,754 ล้านใบ/ปี และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว จำนวน 9,750 ล้านใบ/ปี ซึ่งวัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุที่มีการย่อยสลายยากเมื่อไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเชิญชวนบุคลากรกรมเจ้าท่าให้ร่วมกันดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

         (1) กรมเจ้าท่า จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยะขยะมูลฝอย เพื่อนำไปสู่วินัยในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย (2) ส่งเสริมให้บุคลากรของกรมเจ้าท่า ร่วมมือในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สุขอนามัย และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (3) งดการนำโฟมบรรจุอาหารเข้าในสำนักงาน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ (4) ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยลดรับ ลดให้ ลดใช้ในหน่วยงาน ร้านค้าที่อยู่ในหน่วยงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมแนะนำให้ใช้ถุงผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานแทน
และ
(5) จัดระบบการแยกทิ้งขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล เศษอาหาร ขยะอันตราย และขยะทั่วไป

         ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน พร้อมนำหลักการ 3R เพื่อจัดการขยะมูลฝอยมาปรับใช้ ได้แก่ (1) Reduce : R ตัวแรก คือ ใช้น้อย หรือ ลดการใช้ (2) Reuse : R ตัวที่สอง คือ ใช้ซ้ำ และ (3) Recycle : R ตัวที่สาม คือ ใช้แปรรูป หรือ แปรรูปใช้ใหม่ หรือที่เราเรียกกันว่า รีไซเคิล เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันภายในองค์กร พร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถทำให้ปริมาณขยะมูลฝอย ขยะพลาสติกและโฟม สามารถลดลงได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 27 มีนาคม 2562


เอกสารแนบ:


ข่าวที่ 13.2562.pdf