th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 12/2562 กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ คลัสเตอร์ (cluster) เพื่อศึกษาจัดทำแผนยุทธศาตร์การพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมทางน้ำ เชื่อมโยงระบบต
(27-03-2562)

กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่กลุ่มคลัสเตอร์ (Cluster) เพื่อศึกษาจัดทำแผนยุทศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมทางน้ำเชื่อมโยงระบบคมนาคมรูปแบบอื่นอย่างไร้รอยต่อ

 

                   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมทางน้ำเชื่อมโยงระบบคมนาคมรูปแบบอื่นอย่างไร้รอยต่อ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่าพร้อมกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมทางน้ำต่อไปโดยคณะทำงานมีหน้าที่ในการลงพื้นที่พร้อมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อมูล
จากผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ ทั้งหมด 7 คลัสเตอร์
(Cluster) โดยแบ่งได้ดังนี้ 1.แม่น้ำภาคเหนือ
2. แม่น้ำภาคกลางตอนบน 3.แม่น้ำภาคกลางตอนล่าง
(แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก) 4.ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
5.ชายฝั่งทะเลอันดามัน 6.ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและอ่าวไทยรูปตัว ก 7.แม่น้ำตะวันออกเฉียงเหนือ

                 ทั้งนี้ ทางคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่แล้วจำนวน 4 คลัสเตอร์ (Cluster) เพื่อทราบถึงปัญหาและแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ เชื่อมโยงระบบคมนาคมอื่นๆ เป็นการประชุมหารือพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เรือท่องเที่ยว เรือโดยสาร เรือสินค้า ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำข้อมูลแผนงาน/โครงการที่สำคัญต่างๆของท่าเรือในพื้นที่ คลัสเตอร์
(Cluster) เป้าหมาย โดยในการลงพื้นที่มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมีการบรรยายในหัวข้อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคม
โดย ดร.คุณานันท์ ทนายุทธ หัวหน้าคณะบูรณาการโลจิสติกส์ในภาพรวม  ที่ได้ให้เกียรติลงพื้นที่ พร้อมเป็นคณะทำงานฯร่วมรับฟังปัญหาและบรรยายถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและจัดทำแผนยุทศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมทางน้ำเชื่อมโยงระบบคมนาคมรูปแบบอื่นอย่างไร้รอยต่อเป็นการลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว เรือโดยสารในพื้นที่ทุกคลัสเตอร์
(Cluster) เพื่อทางสำนักแผนงาน กรมเจ้าท่า จะนำไปสรุปเป็นข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมทางน้ำในพื้นที่ ทั้ง 7 คลัสเตอร์ (Cluster) ต่อไป


                 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักแผนงาน กรมเจ้าท่า โทร.02-233-7163 หรือ (ที่ตั้งชั่วคราว) อาคาร กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT Tower ชั้น 23 ในวันและเวลาราชการ 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 12/2562