Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 11/2562 กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (JCCCN ) ครั้งที่ 17
(27-03-2562)

กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลง

ว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (JCCCN) ครั้งที่ 17

 

           กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฝ่ายไทย ได้จัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เพื่อร่วมกันพิจารณาและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเบื้องต้นของโครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง (Preliminary Work: PW) ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562

          โดย ประเทศภาคีสมาชิกทั้ง 4 ประเทศ (จีน ไทย ลาว เมียนมา) ได้มีการลงนามในความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2543 การลงนามความตกลงดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศภาคีทางแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง อีกทั้งยังเป็นการร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านการเดินเรือพาณิชย์บนพื้นฐานของอธิปไตยความเท่าเทียม และผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งได้กำหนดจัดการประชุมปีละ 1 ครั้ง โดยแต่ละประเทศจะหมุนเวียนกันทำหน้าที่ประธานและจัดการประชุมคราวละ 2 ปี ซึ่งทางประเทศไทยได้มีการจัดการประชุม
JCCCN ครั้งที่ 16 ไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ สำหรับในครั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุม JCCCN ครั้งที่ 17 โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุมฯ และกล่าวต้อนรับประเทศภาคีสมาชิกการประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง (JCCCN) ครั้งที่ 17 ซึ่งประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และตัวแทนประเทศไทย โดยกรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฝ่ายไทย ได้จัดการประชุมฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี การประชุมดังกล่าวเพื่อหารือแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับอุปสรรคในการเดินเรือบริเวณแก่งฮาโล(Ha Lo Rapids) การตรวจความปลอดภัยในการเดินเรือร่วมกันของประเทศภาคีสมาชิกทั้ง 4 ประเทศ พร้อมการเตรียมการวิจัยการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เป็นต้น

 

 

 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 11/2562