th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 10.2562 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒562
(25-03-2562)

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒562

         

          กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕62 จำนวน ๒ หลักสูตรการศึกษา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562ทาง Website ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี www.mmtc.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒๗๕๖ ๔๙๗๑ – ๘๐

          กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุม กำกับ ดูแลและพัฒนาส่งเสริมการคมนาคมทางน้ำ
ให้ได้รับความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากจะให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังให้ความสำคัญ
ในเรื่องของการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการเดินเรือและคนประจำเรือให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและเนื่องด้วย
กิจการพาณิชยนาวีมีความเจริญรุดหน้าเป็นอย่างมาก ประกอบกับมีอัตราขยายตัวเพิ่มอย่างรวดเร็ว จึงมีความต้องการของบุคลากรด้านการเดินเรือเพิ่มสูงขึ้นจึงได้เกิดการจัดตั้งโรงเรียนเดินเรือพาณิชย์ หรือศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในปัจจุบันโดยได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านวิชาชีพเดินเรือ สังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ในการผลิตคนประจำเรือทุกระดับชั้นให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวีของประเทศ ตลอดจนพัฒนา ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะคนประจำเรือทุกระดับชั้นให้ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับข้อกำหนดในอนุสัญญาว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการปฏิบัติหน้าที่ยามในเรือของคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 และแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1995 ขององค์การทะเลโลก (International Maritime Organization: IMO) และข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรมการสอบความรู้ และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2541 และข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรมการสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

ในปีการศึกษา ๒๕62 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี้

 

1.      นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ)  แบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ

1.1 หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ จำนวน 50 คน

1.2 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน 50 คน

คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

-          สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ตังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4          ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปปลาย ) โดยมีเกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป

-          อายุไม่เกิน 21 ปี โดยนับจากปี พ.ศ. เกิด (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2541)

-    เพศชาย สัญชาติไทย ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์

-    สามารถว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้

- มีสายตาปกติ ไม่บอดสี มีระดับการมองเห็นไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำการมองเห็น (0.5)

- ไม่เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

- เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

- ไม่เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออก จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นใด เพราะเหตุประพฤติชั่ว ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบ

 

2. เกณฑ์การพิจารณา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

- สอบพลศึกษา เป็นการสอบว่ายน้ำ 25 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 25 วินาที  และสอบวิ่ง 1000 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที

- สอบทฤษฎี ได้แก่ วิชา APTITUDE TEST ด้านภาษา ด้านเหตุผล ด้านตัวเลข ด้านมิติสัมพันธ์ , วิชาภาษาอังกฤษ , วิชาคณิตศาสตร์ , วิชาวิทยาศาสตร์

- สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

 

3. การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์ http:// www.mmtc.ac.th

- ชำระค่าสมัครตามที่กำหนด ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (ค่าสมัคร 500 บาท)

- ส่งเอกสารการสมัคร ทางไปรษณีย์ EMS ด่วนพิเศษ ไปที่ กลุ่มบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เลขที่ 120 ซอยเทศบาล 6 หมู่ 7 ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยวงเล็บมุมซองว่า "สมัครสอบคัดเลือก"        

 

ในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีดำเนินการสอบคัดเลือกตามระบบคุณธรรม              โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ และความเป็นธรรม วิธีการดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นรูปคณะกรรมการทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองเท่านั้น อย่าได้หลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สินแก่ผู้ที่อ้างว่า สามารถช่วยเหลือให้สอบได้ โปรดระวังกลุ่มมิจฉาชีพจะฉวยโอกาสหลอกลวง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0 2756 4971 – 80 ต่อ 509 หรือ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางเว็บไซต์ http://www.mmtc.ac.th หรือทาง Facebook : ThaiMMTCFan


หรือ click  https://www.facebook.com/ThaiMMTCFan/photos/a.723958887635266/2361240433907095/?type=3&theater

 ระบบรับสมัคร http://regist.mmtc.ac.th/entry.asp

ประกาศรับสมัคร http://www.mmtc.ac.th/Admission62/MMTC-Admission2562.pdf


เอกสารแนบ:


ข่าวรับสมัครนักเรียนศุนย์ฝึก.docx.pdf