Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 31/2557 กรมเจ้าท่า จัดโครงการฝึกซ้อมแผนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(20-06-2557)

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี กรมเจ้าท่า จัดโครงการฝึกซ้อมแผนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก บริเวณแหลมทวด อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน

           จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทยตอนบน มีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่อุดมสมบรูณ์และมีชื่อเสียงติดอันดับโลก ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการขนส่งทางน้ำเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีเรือที่ให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลายเส้นทาง อาทิ เรือเฟอร์รี่ เส้นทางอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี –เกาะสมุย –เกาะพะงัน-เกาะเต่า และเส้นทางอำเภอเมือง–เกาะสมุย –เกาะพะงัน-เกาะเต่า เรือยนต์เร็ว (สปีดโบ้ท) และเรืออื่นๆ ที่ให้บริการระหว่างเกาะจำนวนมาก 
  กรมเจ้าท่า หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแลด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ รวมทั้งการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ ทั้งนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี จึงได้ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกซ้อมแผนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางทะเล จังหวัด   สุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในภารกิจเร่งด่วนอย่าง      มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
   สำหรับรูปแบบการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการ กำหนดการฝึกซ้อม ชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการต่างๆ รวมทั้งการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยจำลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้น และให้ปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจริงเต็มรูปแบบ  มีบุคลากรจากหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม รวมจำนวน 200 คน ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กองทัพเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย สถานีตำรวจภูธรอำเภอเกาะสมุย สถานีตำรวจน้ำที่ 3 (เกาะสมุย) สถานีตำรวจน้ำที่ 2  (สุราษฎร์ธานี) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ประสานงาน  การท่องเที่ยวเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท. สุราษฎร์ธานี) องค์กรปกครอง       ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ฝึกซ้อม (เทศบาลตำบลเกาะสมุย) สมาคมกู้ภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้ประกอบการเรือโดยสารท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
การจัดโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางทางน้ำที่ปลอดภัย และมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี กรมเจ้าท่า โทรศัพท์ 0 7727 2587

                                                                              ...ฝ่ายประชาสัมพันธ์  19 มิถุนายน 2557...


เอกสารแนบ:


31.2557.pdf