th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ เรื่อง ผลการสอบประเมินภาคทฤษฎีของผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษาและใบรับรองหลักสูตรของสถานศึกษาฝึกอบรม รอบที่ 1
(24-12-2561)


เอกสารแนบ:


ผลการสอบประเมินภาคทฤษฎีของผู้ได้รับผลกระทบฯ