Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ เรื่อง รายละเอียดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบประเมินภาคทฤษฎีของผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษา และใบรับรองหลักสูตรของสถานศึกษาฝึกอบรม
(06-12-2561)


เอกสารแนบ:


ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ_06122561.pdf