th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 56.2561 กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 34 อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
(31-10-2561)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 34 จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ กล่าวรายงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องหิรัญญิการ์ โรงแรมนานาบุรี ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายออกไปสู่ภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับกรมเจ้าท่า โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 120 คน


กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีให้ปลอดภัย สะดวกและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล มีแนวคิดสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางเพิ่มมากขึ้น ด้วยการ

เพิ่มเป้าหมายและขยายวัตถุประสงค์นำเครือข่ายออกไปสู่ภาคประชาชน หรือองค์กรต่างๆโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติงานกับกรมเจ้าท่า โดยเมื่อปี 2553 กรมเจ้าท่า ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร 

“อาสาวารี” ภาคประชาชนขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ความเป็นอาสาสมัคร จิตสาธารณะ การเสียสละ ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม พร้อมเป็นตัวแทน “เจ้าท่า” ในการปกปักษ์รักษาแหล่งน้ำอันเป็นสาธารณสมบัติของชาติที่อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า การทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการใช้เรือและท่าเทียบเรือ การสัญจรทางน้ำ การแจ้งเหตุเกี่ยวกับมลภาวะการกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและผู้ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือซึ่งปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมแล้ว 33 รุ่น จำนวน 5,332 คน


ดังนั้น เพื่อให้การสร้างเครือข่าย “อาสาวารี” ภาคประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตามวัตถุประสงค์ กรมเจ้าท่า จึงได้จัดการฝึกอบรมโครงการเครือข่าย “อาสาวารี” รุ่นที่ 34 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องหิรัญญิการ์ โรงแรมนานาบุรี ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยหัวข้อในการอบรมจะประกอบด้วย ภารกิจของกรมเจ้าท่า ความเป็นมาเบื้องต้นของ “อาสาวารี” ด้านการสอดส่อง ดูแล มิให้มีการละเมิดกฎหมายการเดินเรือและสิ่งล่วงล้ำลำน้ำด้านตรวจตราสิ่งแวดล้อมทางน้ำ การขจัดคราบน้ำมันที่ถูกคลื่นซัดเข้าริมฝั่งในเบื้องต้น ด้านการแจ้งเหตุทางน้ำการเฝ้าระวังคราบน้ำมันที่ถูกคลื่นซัดเข้าริมฝั่งในพื้นที่ เพื่อป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมและ เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ และการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำอันเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพรอีกทั้งเป็นการเพิ่มกำลังคนในการช่วยปฏิบัติภารกิจของ กรมเจ้าท่าทุกภูมิภาค ทั่วประเทศเพื่อการสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน


สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นเครือข่ายอาสาวารีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตรวจการเดินเรือ 

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โทรศัพท์ 0 223 30499 , 0 2233 1311-8 ต่อ 308 , 309, 229 หรือสายด่วน 1199


ฝ่ายประชาสัมพันธ์  31 ตุลาคม 2561


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 56.2561.doc