th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 54/2561 เรื่อง กรมเจ้าท่า จัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2561 “IMO 70: Our Heritage Better Shipping for a Better Future”
(28-09-2561)

กรมเจ้าท่า จัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2561

“IMO 70: Our Heritage Better Shipping for a Better Future”กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2561 หัวข้อการจัดงาน  “IMO 70: Our Heritage Better Shipping for a Better Future” ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานครฯ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นประธานในพิธี

การขนส่งทางทะเล หรือ การขนส่งทางเรือ มีบทบาทสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  ความต้องการบริการขนส่งทางเรือก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยปริมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกต่างต้องพึ่งพาการขนส่งทางทะเลเป็นหลัก ประเทศต่างๆ ทั่วโลกอาศัยกระบวนการจัดจำหน่ายผลผลิตและการแลกเปลี่ยนรายได้ โดยไม่พึ่งพาทรัพยากรภายในเพียงอย่างเดียว การขนส่งทางเรือจึงถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการขนส่งครั้งละจำนวนมากในเส้นทางระยะไกล พัฒนาการของการขนส่งทางเรือและระบบการค้าโลกจึงถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยมีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ IMO ทำหน้าที่หน่วยงานกลางในการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการอำนวยความสะดวกในการเดินเรือระหว่างประเทศองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) หรือ IMO เป็นทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2491 และเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2502 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิก IMO ทั้งหลายในการกำหนดมาตรฐาน ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล ปัจจุบันประกอบด้วยประเทศสมาชิก 171 ประเทศ และสมาชิกสมทบอีก 3 ประเทศ สำหรับประเทศไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก IMO ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2516 และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรี IMO ในกลุ่ม C รวม 6 ครั้ง เมื่อปี 2548, 2550 ,2552, 2554, 2556 และ 2558


        นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ในทุกๆ ปี IMO กำหนดให้มีการเฉลิมฉลองวันทางทะเลโลกในช่วงเดือนกันยายน เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมการขนส่งทางน้ำให้ประชาชนโลกได้รับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญ นับเป็นวันสำคัญของผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำและบุคลากรด้านพาณิชย์นาวี สำหรับปีนี้ได้กำหนดหัวข้อการจัดงานว่า “IMO 70: Our Heritage Better Shipping for a Better Future” ซึ่งปัจจุบันการขนส่งทางเรือมีการพัฒนาเทคนิคที่ก้าวหน้าและซับซ้อน สามารถขนส่งได้ในปริมาณมาก รวมทั้งมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด มีการให้บริการนำเข้าและส่งออกสินค้าในรูปแบบที่ยั่งยืนในโลกสมัยใหม่ สร้างความแข็งแกร่งด้านการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มีการจ้างงาน สร้างความเจริญและความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นผ่านการพัฒนาการค้าทางทะเล มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและประสิทธิภาพท่าเรือและการส่งเสริมอาชีพคนประจำเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่กำลังพัฒนานั้นการค้าขายที่ขนส่งผ่านทางทะเลนำผลประโยชน์ในด้านการแข่งขันต้นทุนค่าขนส่งที่ต่ำ รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


      รัฐบาลในปี 2018 กำลังดำเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor หรือ EEC เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำของภูมิภาค ซึ่งจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 และการพัฒนาท่าเรือสัตหีบ เพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชน ซึ่งหมายความว่าการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศจะมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้สำหรับการพัฒนาการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ คือ การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านต่างๆ ของ IMO ทั้งด้านความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกในการเดินเรือระหว่างประเทศ รวมทั้งการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการลดการปล่อยสารกำมะถันจากน้ำมันเชื้อเพลิงเรือ ซึ่งจะเป็นหัวข้อเสวนาที่สำคัญของกิจกรรมการจัดงานวันทางทะเลโลกประจำปีนี้ของประเทศไทย


      งานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2561 ประกอบด้วย การกล่าวปาฐกถาพิเศษโดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) ภายใต้หัวข้อ “การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคการขนส่งทางน้ำ” เวทีเสวนาในหัวข้อ “IMO 70: Our Heritage Better Shipping for a Better Future” เรื่อง การเตรียมการเพื่อรับมือกับการที่จะต้องใช้น้ำมันคุณภาพสูงชนิด Low Sulphur โดยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ และการจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวนประชาชน สื่อมวลชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางน้ำเข้าร่วมงานวันทางทะเลโลกประจำปี 2561 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานครฯ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า โทร. 02-233-1311-8  ต่อ 280, 285
เอกสารแนบ:


ข่าววันทางทะเลโลก 54.2561.pdf