th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภท


ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
22-05-2563

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
22-05-2563

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
22-05-2563


ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
22-05-2563

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
22-05-2563
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำยม กม. ๕๖๙+๕๕๐ ถึง กม. ๕๗๒+๗๐๐, กม. ๕๗๔+๒๕๐ ถึง กม. ๕๗๖+๘๐๐, กม. ๕๗๗+๕๐๐ ถึง กม. ๕๗๙+๕๐๐ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๒ ถึง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓)


ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
22-05-2563

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
22-05-2563ผลการจัดหาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-05-2563
Page 16 of 544