th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.8 (เรือขุดแบบยุ้งดิน) จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 20-23 พ.ย. 2560)
(20-11-2560)เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ
ร่างเอกสาร
ราคากลาง
ใบแจ้งปริมาณงานซ่อมทำเรือเจ้าท่า
ร่างขอบเขตของงาน
รายละเอียดแนบท้ายใบแจ้งปริมาณงานฯ


back to top