th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่ 17-22 พ.ย. 60
(17-11-2560)
เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
ราคากลาง
รายการประกอบแบบ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น


back to top