th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟแสดงที่หมายอันตรายและหลักไฟปลายสันเขื่อนพร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๕ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๒ หลัก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๑ ต.ค. ๕๙)
(06-10-2559)
เอกสารแนบ:


ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ราคากลาง
ช่องทางการเสนอแนะ และวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ


back to top