th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศผู้ยื่นซองสอบราคา เรื่อง ผลการพิจารณาเอกสารส่วนที่ 1 ของผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ำคลองท่าเสม็ด อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
(11-05-2559)
เอกสารแนบ:


ประกาศ.pdf


back to top