th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 9 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 20 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(02-05-2559)
เอกสารแนบ:


ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


back to top