th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงรายงานของระบบสารสนเทศ ๙ ระบบ (๙๓.๑๕.๑๕.๐๙) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25-30 ธ.ค.58)
(25-12-2558)เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ราคากลาง


back to top