th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือชลธารานุรักษ์ จำนวน 51 รายการ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 21-24 ธ.ค.58)
(21-12-2558)
เอกสารแนบ:


ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


back to top