th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำคลองโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)
(20-10-2563)
เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
ราคากลาง
ข้อกำหนด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น


back to top