th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล Sand Bypassing ร่องน้ำสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๒ ต.ค. ๖๓)
(19-10-2563)เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
ข้อกำหนด
ราคากลาง
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น


back to top