th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างสำรวจจัดทำแผนที่อุทกศาสตร์ทางทะเล ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดตราด ถึง จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)
(02-10-2563)
เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
ราคากลาง
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
ร่างขอบเขตงาน


back to top