th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานีนำร่องสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
(25-09-2563)เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
ราคากลาง
รายการประกอบแบบ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น


back to top