th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึกวิสูตรสาคร จ.สมุทรปราการ จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(25-09-2563)

วันที่ประกาศ : 25/09/2563เอกสารแนบ:


บก.06 (เรือวิสูตร).pdf
ร่าง TOR ขอบเขตงาน (เรือวิสูตร).pdf
ร่างประกาศ (เรือวิสูตร).pdf
เอกสารประกวด (เรือวิสูตร).pdf
ช่องทางการติดต่อ (เรือวิสูตร).pdf


back to top