th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓)
(15-06-2563)
เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน
ราคากลาง
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา


back to top