th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำยม กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๓๐+๒๐๐ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๗ พ.ค. ๖๓)
(22-05-2563)เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
ข้อกำหนด
ราคากลาง
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น


back to top