th en

Menu
 
 
A+ A A-
งานศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้าง เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านบางตาวา ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
(15-10-2557)
เอกสารแนบ:


รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการตรวจสอบกรณีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา


back to top