th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ศูนย์ตรวจการณ์ชายฝั่งทะเล และอาคารศูนย์ควบคุมสมุทรเขต (เขาบ่อยา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30-09-2562)เอกสารแนบ:


บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคากลางแม่บ้าน.pdf


back to top