Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกาศสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าสำรอง UPS ระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลระยะที่ ๑ (VTS Phase ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(30-09-2562)เอกสารแนบ:


ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อม UPS.pdf


back to top