Menu

th en

 
 
A+ A A-
ราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization, IMO) โดยวิธีคัดเลือก
(02-08-2562)เอกสารแนบ:


ราคากลาง 1
ราคากลาง 2
ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ


back to top