th en

Menu
 
 
A+ A A-
ราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization, IMO) โดยวิธีคัดเลือก
(23-07-2562)เอกสารแนบ:


ราคากลาง
ราคากลาง 2
ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ


back to top