th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดปฏิบัติการ “ตรวจสแกนเรือเพื่อความปลอดภัยเนื่องในโอกาสวันพ่อ”
(03-12-2562)
กรมเจ้าท่า ปฏิบัติการ ตรวจสแกนเรือเพื่อความปลอดภัยเนื่องในโอกาสวันพ่อ

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการปฏิบัติการตรวจสแกนเรือเพื่อความปลอดภัยเนื่องในโอกาสวันพ่อทั้งนี้เป็นการตรวจสแกนเรือเพื่อความปลอดภัยเนื่องในโอกาสวันพ่อที่จะมาถึงซึ่งการตรวจสแกนเรือจะครอบคลุมพื้นที่ในแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดกรุงเทพฯตั้งแต่บริเวณสะพานสาธร ถึงพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ 
เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เวลา ๐๘
.๓๐ นจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจ เพื่อเป็นมาตรการเสริมความปลอดภัยทางน้ำและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน อีกทั้งเป็นการกำกับดูแลด้านป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในการขนส่งทางน้ำเนื่องในโอกาสวันพ่อ โดยการดำเนินการได้มีการบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานภายในกรมเจ้าท่า ประกอบด้วย สำนักมาตรฐานเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ โดยร่วมกันจัดชุดตรวจสแกนเรือจำนวน ๖ ชุด และชุดอำนวยการ จำนวน ๑ ชุด เพื่อปฏิบัติการตามลำน้ำเจ้าพระยา เริ่มจากสะพานสาทร ไปจนถึง อำเภอปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้เรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า จำนวน ๖ ลำ และใช้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ จำนวนทั้งหมดประมาณ ๓๐ คน
โดยอาศัยอำนาจในการตรวจเรือตาม มาตรา ๑๓๙ และมาตรา ๑๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖

 

 

 ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดปฏิบัติการ “ตรวจสแกนเรือเพื่อความปลอดภัยเนื่องในโอกาสวันพ่อ”  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดปฏิบัติการ “ตรวจสแกนเรือเพื่อความปลอดภัยเนื่องในโอกาสวันพ่อ”  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดปฏิบัติการ “ตรวจสแกนเรือเพื่อความปลอดภัยเนื่องในโอกาสวันพ่อ”    อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดปฏิบัติการ “ตรวจสแกนเรือเพื่อความปลอดภัยเนื่องในโอกาสวันพ่อ”  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดปฏิบัติการ “ตรวจสแกนเรือเพื่อความปลอดภัยเนื่องในโอกาสวันพ่อ”  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดปฏิบัติการ “ตรวจสแกนเรือเพื่อความปลอดภัยเนื่องในโอกาสวันพ่อ”  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดปฏิบัติการ “ตรวจสแกนเรือเพื่อความปลอดภัยเนื่องในโอกาสวันพ่อ”  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดปฏิบัติการ “ตรวจสแกนเรือเพื่อความปลอดภัยเนื่องในโอกาสวันพ่อ”  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดปฏิบัติการ “ตรวจสแกนเรือเพื่อความปลอดภัยเนื่องในโอกาสวันพ่อ”  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดปฏิบัติการ “ตรวจสแกนเรือเพื่อความปลอดภัยเนื่องในโอกาสวันพ่อ” 

back to top