th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 มกราคม 2562
(15-01-2562)วันที่ 14 มกราคม 2562 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในพื้นที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางนำ้ที่ 7 (เชียงใหม่) และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 และสาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ (ผอ.สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางนำ้) นายวรรณชัย บุตรทองดี (ผอ.กองวิศวกรรม) นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ (ผอ.สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางนำ้)และนายชัยโรจน์ คงบรรณ (วิศวกรโยธาชำนาญการ) โดยมีนายสุชิน รัตนเสถียร ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 และนายพิศิษฐ์ ธุดี (ผอ.สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7) พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ กรมเจ้าท่า ร่วมให้การต้อนรับ 

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจราชการในครั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินการขุดลอกบำรุงรักษาทางนำ้ภายในประเทศใน ปีงบประมาณ 2560-2562 และติดตามการดำเนินการขุดลอกบำรุงรักษาทางนำ้ภายในประเทศในปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางนำ้ที่ 7 โดยมีนายพิศิษฐ์ ธุดี ผอ.สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางนำ้ที่ 7 เป็นผู้บรรยาย 

หลังจากนั้นติดตามและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินการของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ เรื่องสิ่งล่วงล้ำลำนำ้ ตรวจสภาพลำนำ้เพื่อบังคับใช้กฎหมาย แก้ปัญหาตลิ่งพังทลาย และโครงการปรับภูมิทัศน์กำจัดวัชพืช บรรยายโดยนายสุชิน รัตนเสถียร ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางนำ้ที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 


ภาพกิจกรรม:

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 มกราคม 2562  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 มกราคม 2562  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 มกราคม 2562  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 มกราคม 2562  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 มกราคม 2562  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 มกราคม 2562  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 มกราคม 2562  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 มกราคม 2562  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 มกราคม 2562  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 มกราคม 2562  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 มกราคม 2562  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 มกราคม 2562 

back to top