th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
(08-10-2561)นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ โดยมีนายสมภพ ปัญญาไวย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 กล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค และสาขาที่ 4-5 เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต 

การประชุมสัมมนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การพัฒนาระบบทะเบียนเรือสำหรับเรือประมง ระบบล็อคเรือ ระบบติดตามเรือ EM และการเชื่อมโยงข้อมูลในระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการมีแนวทางในการปฏิบัติที่มีมาตรฐานเดียวกัน


ภาพกิจกรรม:

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต 

back to top