th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานการอบรม การเขียนหนังสือราชการ และ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ กรมเจ้าท่า
(24-08-2561)วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานการอบรม การเขียนหนังสือราชการ และ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน โดยมีนายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม กล่าวรายงาน สำหรับการอบรมจะมีทั้งหมด 3 วัน ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 4 อาคาร 1 กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานการอบรม การเขียนหนังสือราชการ และ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานการอบรม การเขียนหนังสือราชการ และ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานการอบรม การเขียนหนังสือราชการ และ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานการอบรม การเขียนหนังสือราชการ และ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานการอบรม การเขียนหนังสือราชการ และ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ กรมเจ้าท่า 

back to top