th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย
(07-08-2563)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย    กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ให้แก่ข้าราชการจำนวน 8 ราย เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลแก่ผู็ได้รับมอบ  ซึ่งเป็นผู้ทำประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนัดถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต โดยมีผู้ได้รับมอบ ดังนี้
                     1. นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ
                     2. นายวรรณชัย บุตรทองดี
                     3. นาวาตรี สมนึก สุขวณิช
                     4. นายสุขิน  รัตนเสถียร
                     5. นางสาวจิราภรณ์  เลิศมงคลนาม
                     6. นายธงชัย พงษ์วิชัย
                     7. นายพิสุทธิ์  อมรยุทธิ์
                     8. นายณัฐชัย  พลกล้า


ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย  

back to top