th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมเจ้าท่าที่ 111/2560 เรื่อง การจัดอัตรากำลังสำหรับเรือเดินทะเล
(24-01-2562)วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมเจ้าท่าที่ 111/2560 เรื่อง การจัดอัตรากำลังสำหรับเรือเดินทะเล ซึ่งจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยสำนักมาตรฐานเรือ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร6 ชั้น3 กรมเจ้าท่า
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าและผู้ประกอบการเรือ ในเรื่อง การจัดอัตรากำลังสำหรับเรือเดินทะเล พร้อมรับฟังแนวทางข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้ได้ข้อสรุปและนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

ภาพกิจกรรม:

 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมเจ้าท่าที่ 111/2560 เรื่อง การจัดอัตรากำลังสำหรับเรือเดินทะเล    นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมเจ้าท่าที่ 111/2560 เรื่อง การจัดอัตรากำลังสำหรับเรือเดินทะเล    นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมเจ้าท่าที่ 111/2560 เรื่อง การจัดอัตรากำลังสำหรับเรือเดินทะเล    นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมเจ้าท่าที่ 111/2560 เรื่อง การจัดอัตรากำลังสำหรับเรือเดินทะเล    นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมเจ้าท่าที่ 111/2560 เรื่อง การจัดอัตรากำลังสำหรับเรือเดินทะเล    นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมเจ้าท่าที่ 111/2560 เรื่อง การจัดอัตรากำลังสำหรับเรือเดินทะเล  

back to top