th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเป็นประธานรับฟังบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า
(17-05-2560)นายณัฐ  จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ และ พล.ท.ภูมิพิพัฒน์  ฉวีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกันเป็นประธานรับฟังบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ให้มีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิศวกรรม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สรุปปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่าภาพกิจกรรม:

นายณัฐ  จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเป็นประธานรับฟังบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายณัฐ  จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเป็นประธานรับฟังบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายณัฐ  จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเป็นประธานรับฟังบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายณัฐ  จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเป็นประธานรับฟังบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายณัฐ  จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเป็นประธานรับฟังบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายณัฐ  จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเป็นประธานรับฟังบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายณัฐ  จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเป็นประธานรับฟังบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า 

back to top