th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงการปักหลัก เขตควบคุมทางน้ำ พ.ศ.2558”
(13-06-2559)นายศรศักดิ์  แสนสมบัติ  อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวง           การปักหลัก เขตควบคุมทางน้ำ พ.ศ.2558” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า  สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระวังชี้และลงชื้อรับรองแนวเขตที่ดินมีมาตรฐาน  เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2559  ณ ห้องศรี พระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงการปักหลัก เขตควบคุมทางน้ำ พ.ศ.2558”  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงการปักหลัก เขตควบคุมทางน้ำ พ.ศ.2558”  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงการปักหลัก เขตควบคุมทางน้ำ พ.ศ.2558”  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงการปักหลัก เขตควบคุมทางน้ำ พ.ศ.2558”  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงการปักหลัก เขตควบคุมทางน้ำ พ.ศ.2558”  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงการปักหลัก เขตควบคุมทางน้ำ พ.ศ.2558”   

back to top