th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

งานแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุระเบิดท้ายเรือโดยสารคลองแสนแสบ และมาตรการเชิงป้องกันในวันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม
(11-03-2559)นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ และนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย ร่วมแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุระเบิดท้ายเรือโดยสารคลองแสนแสบ และมาตรการเชิงป้องกันในวันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม และในเวลา 11.00 ได้ลงเรือโดยสารในคลองแสนแสบเพื่อตรวจเส้นทางการเดินเรือ ตั้งแต่ท่าเรือผ่านฟ้า ถึง ท่าเรืออโศกภาพกิจกรรม:

งานแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุระเบิดท้ายเรือโดยสารคลองแสนแสบ และมาตรการเชิงป้องกันในวันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม  งานแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุระเบิดท้ายเรือโดยสารคลองแสนแสบ และมาตรการเชิงป้องกันในวันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม  งานแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุระเบิดท้ายเรือโดยสารคลองแสนแสบ และมาตรการเชิงป้องกันในวันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม    งานแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุระเบิดท้ายเรือโดยสารคลองแสนแสบ และมาตรการเชิงป้องกันในวันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม  งานแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุระเบิดท้ายเรือโดยสารคลองแสนแสบ และมาตรการเชิงป้องกันในวันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม  งานแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุระเบิดท้ายเรือโดยสารคลองแสนแสบ และมาตรการเชิงป้องกันในวันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม  งานแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุระเบิดท้ายเรือโดยสารคลองแสนแสบ และมาตรการเชิงป้องกันในวันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม  งานแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุระเบิดท้ายเรือโดยสารคลองแสนแสบ และมาตรการเชิงป้องกันในวันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม  งานแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุระเบิดท้ายเรือโดยสารคลองแสนแสบ และมาตรการเชิงป้องกันในวันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม  งานแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุระเบิดท้ายเรือโดยสารคลองแสนแสบ และมาตรการเชิงป้องกันในวันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม  งานแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุระเบิดท้ายเรือโดยสารคลองแสนแสบ และมาตรการเชิงป้องกันในวันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม   

back to top