th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จัับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานการประชุมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
(12-02-2559)นายณัฐ  จัับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานการประชุมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการบรูณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักแผน อาคาร 6 ชั้น 2 กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ  จัับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานการประชุมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  นายณัฐ  จัับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานการประชุมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  นายณัฐ  จัับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานการประชุมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  นายณัฐ  จัับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานการประชุมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  นายณัฐ  จัับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานการประชุมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  นายณัฐ  จัับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานการประชุมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  นายณัฐ  จัับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานการประชุมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  นายณัฐ  จัับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานการประชุมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  นายณัฐ  จัับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานการประชุมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

back to top