th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558
(06-07-2558)

ระหว่างวันที่ 6-24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 4 ชั้น 6โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้
- การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- การใช้งาน Microsoft Word 2010
- การใช้งาน Microsoft Excel 2010
- การใช้งาน Microsoft PowerPoint 2010
- การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์


ภาพกิจกรรม:

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558   

back to top