th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘และกรณีท่าเรือผิดกฎหมาย
(03-04-2558)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย ประเด็นท่าเทียบเรือประมงชายฝั่งทะเลและท่าเรือประมงผิดกฎหมาย วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๖ กรมเจ้าท่านายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย ประเด็นท่าเทียบเรือประมงชายฝั่งทะเลและท่าเรือประมงผิดกฎหมาย วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๖ กรมเจ้าท่า

โดยระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีและควรมีการรณรงค์เพื่อป้องกัน      เฝ้าระวังความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุของประชาชนในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างวันหยุดยาว กรมเจ้าท่าจึงได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นระเบียบการจราจรและ  การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางทางน้ำภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘และกรณีท่าเรือผิดกฎหมาย  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘และกรณีท่าเรือผิดกฎหมาย  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘และกรณีท่าเรือผิดกฎหมาย 

back to top