th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยกับนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมการแถลงข่าว กรณีประเทศไทยจัดระเบียบกองเรือประมง เพื่อควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ
(09-02-2561)นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยกับนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมการแถลงข่าว กรณีประเทศไทยจัดระเบียบกองเรือประมง เพื่อควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งกรมเจ้าท่าและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้มีความความมุ่งมั่นการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานในการจัดการปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีนายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ ร่วมการแถลงข่าวฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม:

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยกับนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมการแถลงข่าว กรณีประเทศไทยจัดระเบียบกองเรือประมง เพื่อควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยกับนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมการแถลงข่าว กรณีประเทศไทยจัดระเบียบกองเรือประมง เพื่อควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยกับนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมการแถลงข่าว กรณีประเทศไทยจัดระเบียบกองเรือประมง เพื่อควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยกับนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมการแถลงข่าว กรณีประเทศไทยจัดระเบียบกองเรือประมง เพื่อควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ     

back to top