th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอินโฟกราฟฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2559
(15-09-2559)นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอินโฟกราฟฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า โดยมีนายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาราชการแทนเลขานุการกรม กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2559

ภาพกิจกรรม:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอินโฟกราฟฟิก (Infographic)  เพื่อการประชาสัมพันธ์ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2559   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอินโฟกราฟฟิก (Infographic)  เพื่อการประชาสัมพันธ์ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2559   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอินโฟกราฟฟิก (Infographic)  เพื่อการประชาสัมพันธ์ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2559   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอินโฟกราฟฟิก (Infographic)  เพื่อการประชาสัมพันธ์ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2559   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอินโฟกราฟฟิก (Infographic)  เพื่อการประชาสัมพันธ์ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2559   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอินโฟกราฟฟิก (Infographic)  เพื่อการประชาสัมพันธ์ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2559   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอินโฟกราฟฟิก (Infographic)  เพื่อการประชาสัมพันธ์ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2559   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอินโฟกราฟฟิก (Infographic)  เพื่อการประชาสัมพันธ์ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2559   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอินโฟกราฟฟิก (Infographic)  เพื่อการประชาสัมพันธ์ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2559  

back to top