th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อหารือในประเด็นเรื่องการรับผิด(Liability)ที่อยู่ในแบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียว เพื่อมอบหมายให้สถาบันจัดชั้นเรือดำเนินการตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ และพิธีสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า
(28-06-2559)สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อหารือในประเด็นเรื่องการรับผิด(Liability)ที่อยู่ในแบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียว เพื่อมอบหมายให้สถาบันจัดชั้นเรือดำเนินการตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ และพิธีสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานภายนอกได้แก่ สถาบันจัดชั้นเรือที่เกี่ยวข้อง สมาคมเจ้าของเรือไทย และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อหารือในประเด็นเรื่องการรับผิด(Liability)ที่อยู่ในแบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียว เพื่อมอบหมายให้สถาบันจัดชั้นเรือดำเนินการตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ และพิธีสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อหารือในประเด็นเรื่องการรับผิด(Liability)ที่อยู่ในแบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียว เพื่อมอบหมายให้สถาบันจัดชั้นเรือดำเนินการตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ และพิธีสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อหารือในประเด็นเรื่องการรับผิด(Liability)ที่อยู่ในแบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียว เพื่อมอบหมายให้สถาบันจัดชั้นเรือดำเนินการตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ และพิธีสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อหารือในประเด็นเรื่องการรับผิด(Liability)ที่อยู่ในแบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียว เพื่อมอบหมายให้สถาบันจัดชั้นเรือดำเนินการตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ และพิธีสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อหารือในประเด็นเรื่องการรับผิด(Liability)ที่อยู่ในแบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียว เพื่อมอบหมายให้สถาบันจัดชั้นเรือดำเนินการตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ และพิธีสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อหารือในประเด็นเรื่องการรับผิด(Liability)ที่อยู่ในแบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียว เพื่อมอบหมายให้สถาบันจัดชั้นเรือดำเนินการตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ และพิธีสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า  

back to top