th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

การสัมมนาเรื่องผลกระทบปัญหาอุปสรรค ต่อการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การพัฒนาระบบ E-SERVICE กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยมีนายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี
(19-02-2559)การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องผลกระทบปัญหาอุปสรรค ต่อการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการพัฒนาระบบ E-SERVICE กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยมีนายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี นายสมชาย หลิมทอง ผู้อำนวยการกองกำกับพาณิชยนาวี กล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องคริสตัน บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม:

การสัมมนาเรื่องผลกระทบปัญหาอุปสรรค ต่อการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การพัฒนาระบบ E-SERVICE กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยมีนายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี  การสัมมนาเรื่องผลกระทบปัญหาอุปสรรค ต่อการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การพัฒนาระบบ E-SERVICE กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยมีนายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี  การสัมมนาเรื่องผลกระทบปัญหาอุปสรรค ต่อการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การพัฒนาระบบ E-SERVICE กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยมีนายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี  การสัมมนาเรื่องผลกระทบปัญหาอุปสรรค ต่อการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การพัฒนาระบบ E-SERVICE กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยมีนายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี  การสัมมนาเรื่องผลกระทบปัญหาอุปสรรค ต่อการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การพัฒนาระบบ E-SERVICE กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยมีนายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี  การสัมมนาเรื่องผลกระทบปัญหาอุปสรรค ต่อการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การพัฒนาระบบ E-SERVICE กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยมีนายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี 

back to top